Home                      Op deze pagina's vind u de stamboom van de familie Knijff

uit de omgeving

Woerden - Rietveld - Barwoutswaarder - Willeskop - Linschoten.

De zoektocht naar mijn voorouders eindigd vooralsnog bij Arien Aerts Knijff die in 1565 is geboren en van waaruit onze familietak is ontstaan.  

Arien Aerts Knijff wordt vermeld in een notariele akte getekend 13 oktober 1605 bij notaris Jacob Jansz Verweij waarin staat dat hij op dat moment 40 jaren oud is en wonende te Rietveld. 

Omdat zijn zoon Aert in 1609 nog onmondig was, was deze toen dus nog geen 24 jaar oud en zal hij na 1585 geboren zijn. Genealogische gegevens van de twee boven genoemde heren zijn te vinden in de kwartierstatenboeken Promotheus deel XI blz 99 en deel XV blz 297 en 258, bronnen zijn er echter niet gegeven. 

 

De eerste betrouwbare gegevens zijn te vinden in de doop/trouw en begraafboeken van de Nederduitse Gereformeerde Gemeente van Woerden. Daar staan de zonen van Aert Ariens met vrouw en kinderen in vermeld. De achternamen van de vrouwen van Jan Aertse en Aert Aertse zijn via twee akten te achterhalen (respectivelijk: notariele akte inventarisnr: 8518, aktenr: 177 en transport akte inventarisnr: 46, aktenr: 533, folio:16). Alles wat zich dus voor de vermelding van de drie broers Jan, Arien en Frederik Aerts in deze genealogie afspeelt is een reconstructie van de auteur van deze genealogie op basis van gegevens uit diverse akten.

 

Hoe belangrijk het is om de originele akten te bekijken laat het volgende voorbeeld wel zien:

In de index van het Archief Rijnstreek te Woerden staat vermeld dat Arien Aerts Knijft getrouwd is op 5 juli 1683 met Marritje Jansje Camerick . Wie de originele akte bekijkt zie dat het dwarsstreepje van de F door de krul van deze F loopt, er staat dus gewoon Knijf. De voornaam is wel geschreven als Arjien.


Wie op de website van het RHC (Regionaal Historisch Centrum) Rijnstreek en Lopikerwaard bij de indexen de naam Knijff of Knijf invult krijgt ruim 1700 hits. Notariele akten en transportakten.

Vele genealogische vragen kunnen hier worden beantwoord, maar het levert ook weer veel nieuwe vragen op. Zo worden namen anders gepeld of verdraaid. Een probleem is bijvoorbeeld Aert Aertse die ook wel eens Aert Aeriens wordt genoemd. terwijl Aert Aeriens ook heeft bestaan. Of er verschijnt een onbekende naam zoals Hendrick Aertse Knijff terwijl er alleen iets in die periode bekend is van een Hendrick Janszn Knijff. Een mogelijke oplossing is dat Aert Ariens Knijff geboren na 1585, meerdere zoons kreeg. Naast Arien dus Aert en Hendrick. Bewijs is hier echter nog niet voor gevonden.

 

Er wordt melding gemaakt van een Aart Knijff die betrokken is geweest bij de oprichting van het pan- tichel- en steen Gilde te Woerden op 10-05-1687. Waarschijnlijk is dit Aart Knijff geboren in 1664. Een Arij Knijff ondertekend een acte voor het pan- tichel- en steen Gilde te Woerden in 1708. Op 13-07-1724 ondertekend onder ander Arie Knijff de vernieuwde Gildebrief. Waarschijnlijk zijn Arij en Arie één en dezelfde persoon, de in 1684 geboren Aart Aartse Knijff.  De grootste onzekerheid bij Aart Aartse Knijff is dat als roepnaam Aerjen wordt opgegeven. Veranderd hij deze later in Arie, Ari of Arij of zijn het gewoon schrijffouten? Aart trouwt op 48 jarige leeftijd voor de tweede keer en krijgt vervolgens nog 4 kinderen bij Jannigje Kruijk die toch ook dik in de veertig moet zijn gezien een eerder huwelijk in 1710?

 

Op 25 februari 2008 vond ik tijdens een bezoek aan het streekarchief een akte van 23 augustus 1754. Daarin staat vermeld dat de drie minderjarige kinderen van Aart Knijff, Adrianus Knijff, Johannes Knijff en Hendrik Knijff, na het overlijden van zijn weduwe Jannigje Kruijk, onder de voogdij van oom Hendrik worden gesteld. Aangezien Aart Aartse Knijff inderdaad naast Aart nog en zoon kreeg die Hendrik heet is dit wat mij betreft de missing link tussen en het bewijs dat Aerjen Knijff en Aart Knijff (Ari, Arie, Arij) één en dezelfde persoon is.  

In 1713 staat Jan Aartszn Knijf (doopnaam Johannes geboren in 1661 en dus broer van Aart ) te boek als eigenaar van panfabriek Pannenbakkerijen te Woerden.

 

 

In Het Utrechts Archief bevind zich de Collectie Booth. Daarin vond ik het volgende interressante gegeven:

Aert, Cornelis, Tijmen ende Mechtelt. Willem Knijffs onmondige kinderen “verkregen” bij Lysbeth syn wyff, meyster Gysbert Tymenss dochter, vertyen (verdelen) van haer vaders erffenis. Oude-min: 1531, hh p 318.

 

Het is de vroegste naamvermelding van een Aert die ik tot nu toe ben tegen gekomen. Is dit de vader van Aerien Aertszn Knijff?  Gezien bovenvermelde geboortedatum van Aerien Aertszn 1565 is dit zeer wel mogelijk. Verder onderzoek is nodig om dit mogelijk te kunnen bewijzen. Als dit inderdaad bewezen kan worden dan is er van Aerts vader, Willem dus, waarschijnlijk nog verder terug in de geschiedenis wat te vinden!

 

(In de 17de en 18de eeuw spreekt men van onmondig als men de leeftijd van 24 jaar nog niet

had bereikt. Indien men vóór die leeftijd was gehuwd, dan was men mondig. Men mocht dan zelf beslissingen nemen. Als men niet gehuwd was en de leeftijd van 24 jaar nog niet bereikt had, kon men toestemming van de schepenen krijgen om toch als een volwaardig persoon, dus mondig, te worden aanvaard).

 

  

Op de site van de Nederlandse Familienamen Databank staat het volgende over de familienaam Knijff:


Verklaring:

Zeer oude in Nederland bekende achternaam die verwijst naar het voorwerp knijf = 'dolk', in wezen het zelfde woord als het Engelse woord knive voor 'mes'. Het motief voor deze naam zou kunnen zijn, dat de naamdrager vermaard was om zijn behendigheid met dolken of dat hij een vervaardiger van dergelijke steekwapens was.

  

Oudste naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

On la trouwe citee (en Utrecht)  en la personne d’ Ausfride Knijff, comme temoin d’un acoord fait en 1108 par Bouchard eveque d’ Utrecht, enter le chapitre de saint martin et de saint boniface

Men vind (deze naam) genoemd (in Utrecht) in de persoon van Ausfride Knijff, als getuige van een overeenkomst gesloten door Bouchard* bisschop van Utrecht in  1108, tussen het kapittel van Sint-Maarten en het kapittel van Saint Boniface. M.a.w., dit is dus de eerste keer dat de naam 'Knijff' voorkomt in een document in Utrecht.

*Burchard van Lechsgemünd (ca. 1055 - 16 mei 1112) was van 1100 tot 1112 bisschop van Utrecht.

• Ansfridus Knif, 1108 (kopie midden 12e eeuw) = Anfridus Knif, 1116, getuige voor de bisschop van Utrecht; Theodricus Knif, getuige te Utrecht, 1169. Mnl. cnijf = dolk [Gysseling-1966, p 15].

• Ansfridus Knijf, Utrecht 1108; Johannes dictus Kniif, oorkonde betreffende Gr. Z.H.Waard, 1275 [Schaar van der-1959, p 36].

• Vgl. NNN: toponiem Knijfgensdorp (Vleuten).

varianten en/of samenstellingen:

Knyf, Knijf, De Knijf, De Knijff, van der Knijff, Cnijf, Knif.

Trouwakte Arjien Knijf

Op diverse genealogische sites vind men deze stamboom in zijn geheel terug, met name op http://www.geneanet.org/ is duidelijk te zien dat het kopieën zijn van deze stamboom. Iedereen weet zodra dit soort gegevens op internet komen er volop gekopieerd wordt. Er schuilt echter wel het gevaar in dat eventuele onvolkomenheden, die ongetwijfeld ook in deze stamboom voorkomen ondanks gedegen onderzoek, uiteindelijk als waarheid worden aangenomen. Wanneer men dus mijn gegevens gebruikt dient men deze ten alle tijden zorgvuldig te checken.

Wellicht ten overvloede nog eens gezegd dat het vragen om het gebruik van deze gegevens wel op zijn plaats is aangezien er heel wat vrije tijd in dit onderzoek is gaan zitten en nog steeds zit.