Home               Stamboom

Aan het begin van mijn genealogisch onderzoek naar mijn familie dacht ik dat de naam Knijff vrij uniek was. Dat is dus niet het geval. Het is een zeer veel voorkomende naam in Nederland. Gelukkig is er naar de verschillende families Knijff veel onderzoek gedaan. Het zou te veel werk zijn om alles uit te zoeken maar ik heb heel wat stambomen bekeken en het is wel duidelijk dat sommige familietakken door elkaar heen lopen of verschillende takken komen in dezelfde plaatsen voor. Families Knijff vind men onder ander in Harmelen, Utrecht,  Leerdam/Buren, Delft en Leeuwarden. Ook in het Belgische Vremde (Antwerpen) is een grote familielijn Knijff.


Tijdens een bezoek aan het Nationaal Archief (Centraal Bureau voor Genealogie) vond ik een volledige beschrijving van diverse onderzoeken naar de familienaam Knijff, gemaakt door Dr  Remko E. de Maar uit den Haag. Een groot boekwerk wat de nodige studie vergt. Er bestaan grofweg drie takken in de familie Knijff: De Utrechtse tak, de Woerdense tak en de Nijmeegse tak. Stof genoeg om verder te onderzoeken! 


De oudste vermelding van de naam Knijff in Utrecht stamt uit 1108. Daar wordt een Ansfridus Knijff genoemd als getuige bij het ondertekenen van een Bisschoppelijk document. In 1121 wordt een Arnoldus Knijff vermeld. In 1161 Theodorus Knijff. Dan valt er een gat van twee eeuwen in de naamsvermelding van de naam Knijff. Pas in 1368 is er op papier weer sprake van een Knijff, dit keer Albrecht Knijff. Daarna speelt de familie Knijff een belangrijke rol in de stadsgeschiedenis van Utrecht. Ze levert een aantal burgemeesters en is regelmatig vertegenwoordigd in de Utrechse raad.  


Op 9 augustus 1490 wordt in het Raads Dagelijk Boek te Utrecht genoteerd: " Cornelis Hendricksz. contra Claes Aert Knijvenzzoon ruerende van appelen die hij van zijnen boemen gescut ende ontnomen heeft, bijscict die vive " . Gaat het hierbij om een verschrijving van de naam Knijff?


In 1469 staat Johan Knijff te boek als burgemeester van Utrecht, een jaar later staat de naam van Gerhart Knijff op de lijst van burgemeesters. 1478 juni 16: Schout en schepenen van Utrecht oorkonden dat Johan Knijff en Gerijt, Johan, Vincent, Willem, Tyman en jonge Johan, zonen van Johan voornoemd en wijlen jonkvrouw Mechtellt, overgaan tot erfdeling van hun goederen en inkomsten. Geïsereerd in de schepenakte van 1483 nov. 27 (reg nr. 63).                                                                                                                                      

De in Utrecht geboren Johannes Knijff, (volgens het biographisch woordenboek der Nederlanden van A.J. van der Aa: geboren uit een aanzienlijk burgemeesters geslacht),  studeert in Leuven en wordt benoemd tot Bisschop in Groningen hij is dat van 1561 tot zijn door in 1576. Hij overlijd op 6 november 1576 te Groningen aan de pest.  


En belangrijk document in het onderzoek naar de familienaam Knijff is de collectie Booth in Het Utrechts Archief. In 1638 publiceerde Cornelis Booth een reconstructie van zijn afstamming. (http://www.familieboot.com/). De zoon van Cornelis en Digna van Wijckersloot is mr. Everard Booth (1638-1714), heer van Mijdrecht. Hij publiceert in 1709 een genealogisch werk met de titel Opgaande linie van het geslagt Booth, zynde de voorvaderen van Everard Booth, Heer van Mydrecht. In 1840 koopt Gedeputeerde Staten van Utrecht het grootste deel van de collectie. In de collectie Booth een grote hoeveelheid informatie over de familie Knijff in Utrecht van 1100 tot 1600. Het transcriberen en het ordenen van al deze gegevens zal heel wat tijd vergen. Middels het uitwerken van de gegevens over de familie Knijff hoop ik een connectie te vinden tussen de stamvader Arien Aertse Knijff en de Aert in het onderstaande rijtje: Aert, Cornelis, Tijmen ende Mechtelt. Willem Knijffs onmondige kinderen “verkregen” bij Lysbeth syn wyff, meyster Gysbert Tymenss dochteditg was kanr, vertyen (verdelen) van haer vaders erffenis. Oude-min: 1531, hh p 318. (In de 17de en 18de eeuw spreekt men van onmondig als men de leeftijd van 24 jaar nog niet had bereikt. Indien men vóór die leeftijd was gehuwd, dan was men mondig. Men mocht dan zelf beslissingen nemen. Als men niet gehuwd was en de leeftijd van 24 jaar nog niet bereikt had, kon men toestemming van de schepenen krijgen om toch als een volwaardig persoon, dus mondig, te worden aanvaard). Wanneer Willem Knijffs zoon Aert in 1531 onmondig was, was hij dus tussen 0 en 24 jaar oud. Indien hij dus in 1531 heel jong was kan hij mogelijkerwijs de vader zijn van de in 1565 geboren Arien.

 

In Utrecht deed mevr.J.M. van Gorcum – ten Wolde onderzoek. Zij stuitte op een Claes Knijff wonende aan de vischmarkt d.w.z. bij de st Maartensbrug te Utrecht. Zijn zoon Jan Claas Knijff trouwt voor 9 februari 1548. Hij is zijdelakenkoper.  Deze gegevens zijn te vinden op de volgende website: http://www.vangorcumstamboom.nl/  dan naar de kwartierstaat van  Willem Johannes (Wim) van Gorcum dan naar de naam Knijff.  http://www.stamboomkeijzer.nl


Een nazaat van deze familie Knijff is Johannes Knijff geboren op 25 augustus 1655 te Huisduinen hij overlijd in 1730 te Buren. Zoon Cornelis Frans Adolf Knijff trouwt in 1750 met Johanna Maria Verbeet in Leerdam. Zij krijgen veel kinderen en verbreidde zo de naam Knijff in die omgeving. In het maandblad De Nederlandse Leeuw 1966 83e jaargang no 5 mei 1966 staat een uitgebreid artikel van de heer Mr G.J.J.Wimersma Greidanus over de familie Knijff-Verbeet.                                                                                                                                               

Twee dochters van Jacobus Lautenbach trouwen de neven Knijff. Catharina Lautenbach, ook Catrijna en Trijntke genaamd, werd geboren circa 1565 en overleed te Leeuwarden op 2 oktober 1596. Catharina trouwt met Jarich Gerrits Knijff die voor de reformatie organist was geweest in het klooster Klaakamp onder Runsemageest. Hij was eerste clerq der heren Gedeputeerde staten, overleden te Leeuwarden in mei 1626. Elske trouwt met Willem Jans Knijff schrijver van de hopman Quirijn de Blau in het Staatse leger. Het geslacht Knijff komt uit Utrecht en heeft als bekendste telg Johannes Knijff (rond 1513-1576), de eerste bisschop van Groningen. Jarich Gerrits Knijff hertrouwt in 1600 met Anna Pietersdr. Hun achterkleinzoon Godschalk van Knijf (1666-1727 zie ook Jansen uit Gramsbergen)) speelt later nog een rol in de geschiedenis van Lautenbach. In Leeuwarden trouwen op 16 december 1626 Pieter Knijff, geboren 6 november 1601 Pieter is de zoon van Jarich Knijff en zijn 2e vrouw Anna Pieterdr, met Wybrich Hothiesdr van Aysma. Hun zoon, geboren 28 december 1628 te Leeuwarden, noemen ze Horatius. Horatius schopt het ver, bekijk zijn loopbaan op de website van het gemeente archief van Leeuwarden: http://www.gemeentearchief.nl/boedels/voornamen/a/n343.htm. Deze familielijnen zijn te volgen op de volgende sites: http://www.genealogieonline.nl/jansen-uit-gramsbergen/I154400.php     http://www.lautenbach.name/  http://www.simonwierstra.nl/aysma.htm http://www2.tresoar.nl/nieuwland/genea.php


Goudsmid Willem Vincentsz. van Drielenburg (1538/39-1618), afkomstig uit de Utrechtse goudsmedenfamilie Van Drielenburg (Drielenborch, Drielenburch), bekleedde in zijn loopbaan diverse functies in de stedelijke overheid, waaronder die van burgemeester in de jaren 1612-1616. Nadat hij in 1617 zijn testament had opgemaakt, stichtte hij op 10 oktober 1618 ten overstaan van notaris Gerrit Knijff een fundatie.


Familie Knijff in de omgeving Harmelen/Velthuizen/Reijerskop: Jos van Rijn onderzocht de familie Knijf in deze regio. Deze stamboom begint bij Gijsbert Knijff geboren rond 1620 te Reijerscop. Deze stamboom is te vinden op de volgende site: http://gw2.geneanet.org/index.php3?b=jvanrijn dan zoeken op de naam Knijff.


Het in Vleuten gelegen gebied Knijfgensdorp is niet in verband te brengen met een van de personen in de Collectie Booth. Wellicht is er enige connectie met Jan (de jonge)   die landheer was in Nederlangbroeck, terwijl Landgoed Hinderstein dat een groot deel van Knijfgensdorp beslaat, misschien in verband wordt gebracht met Ridderhofstad Hinderstyn onder Neerlangbroeck.  

In Delft trouwt Wil(h)elm Knijff wonende in de wijnstraat in ’t oude Schaeck op 21 februari 1593 met Haesg(h)en van Ylen. Veel informatie over de familie Knijff in Delft is te vinden op de volgende site: http://delft.digitalestamboom.nl dan zoeken op de naam Knijff.  Er word melding gemaakt van een Jan Knyff van Vuijtrect wonenden te Delft, die een boek heeft geschreven over de stryd tusschen de Romeinen en de Joden. Is dit de Jan Knijff die op 26 november 1594 te delft begraven wordt?

Adriaan Havermans wonende te Oost Groningen komt in zijn onderzoek naar zijn familie een Knijff tegen in Vremde Belgie. Hij is niet de enige want naar deze familie Knijff is veel onderzoek gedaan en daarom ook redelijk veel bekend. De oudste die daar gevonden is voor zover ik weet is Jan Knijff geboren omstreeks 1545, hij trouwt op 2 juni 1575 met Barbara Corluy. Deze gegevens zijn te vinden op de volgende site: http://www.genealogieonline.nl/kwartierstaat-adriaan-havermans/I12057php. Van 1757 tot 1765 is er een Jean Fancios Knijff burgemeester van Antwerpen. een notariele acte uit 1767 van notaris Gijsbert Swarten laat zien dat deze famlilie Knijff ook contacten had in de stad Woerden, in dit geval met de echtlieden  Evert van Eck en Wiske Tronis.


Een belangrijke band heeft er altijd bestaan tussen de Utrechtse familie De Koning en de familie Knijff. Aaltje de Koning, ged. Woerden 27 juni 1773, (getuige Aaltje de Koning), eigenaresse van de steen- en panfabriek "Damlust" te Woerden [1837], overl. 27 aug. 1846, tr. Woerden 5 juni 1796 Aart Hendrikz Knijff, geb. 30 sept. 1770, pannenbakker te Woerden, zn. van Hendrik Knijff en Jacomijntje Verbaen. Uit dit huwelijk de familietak De Koning Knijff. Alle informatie over deze familie en de familie banden opdeze site: http://home.kpn.nl/naga/ . Zelf heb ik de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de familie Knijff en de steen-en pannen industrie te Woerden. Dit heeft geleid tot een artikel in het blad Heemtijdinghen van de Stichts Hollands Historische Verenging te Woerden (SHHV) Heemtijdingehen 46e jaargang nr 3 2010. Ook te lezen op deze website: Informatie over de familie Knijff en de pannen- en steenbakkersindustrie te Woerden 


Het Meertens Instituut heeft een website gelanceerd met een Nederlandse familienamenbank. op de site worden de gegevens weergegeven anno 2007. Er zijn dan 452 personen met de naam Knijff in de Nederlandse gemeenten geregistreerd. http://www.meertens.knaw.nl/nfb/ zoeken op Knijff.